Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na ochranu osobných údajov spracúvaných zo strany obchodnej spoločnosti Mgr. Zuzana Križanová – Aquababy, so sídlom (adresa) Joža Nižnanského 877/66, 91927 Brestovany, IČO: 47961422, DIČ: 1079381611, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu (mesto) v Trnave (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo len ako „Aquababy“).

 

2. Pravidlá ochrany osobných údajov popisujú najmä aké druhy osobných údajov sú z našej strany spracúvané a akým spôsobom sú tieto prijímané, uchovávané, využívané a zhromažďované pri Vašom využívaní našich služieb.

 

3. Za Vami poskytnuté osobné údaje zodpovedá primárne „Aquababy“, pričom nás v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov, a to osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

 

ADRESA Senec – DOAS, Slnečné jazera Sever 2582

ADRESA Bratislava – Draždiak HOUSE, Antolská 2843/45

ADRESA Dunajska Streda – Hotel Legend, Gabčíkovská cesta 50

ADRESA Galanta – Pripravujeme novú prevádzku

Tel.č.: 0917 990 426

e-mail: info@aquababy.sk

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kurzom

4. V prípade, že ste sa rozhodli prihlásiť sa na niektorý z kurzov, ktoré pre našich zákazníkov poskytujeme, Vaše osobné údaje spracúvame. Spracúvame o Vás osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa sú z našej strany spracúvané za účelom, aby sme Vás mohli informovať o možných termínoch kurzov, o ich zrušení, prípadne o možnosti prehlásiť sa na iný termín konania kurzu.

 

5. Ak ste sa rozhodli prihlásitť na naše kurzy Vaše dietťa, za týmto účelom od Vás potrebujeme osobné údaje o dieťati v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia. Dané údaje o dieťati sú z našej strany potrebné za určenie s akým dieťaťom bude kurz realizovaný. Z hľadiska oprávneného záujmu o Vašom dieťati spracúvame aj dátum narodenia tohto dieťaťa, a to za účelom, aby bolo možné z našej strany správne realizovať kurzy a na zabezpečenie riadneho určenia vhodného kurzu pre dieťa.

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže udeliť len osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku. Ak nemáte 16 a viac rokov, súhlas so spracovaním osobných údajov za Vás môže udeliť Váš zákonný zástupca (rodič). Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa prihlasovaného na kurz môže teda udeliť len jeho rodič.

 

7. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a v súvislosti s jeho neudelením nebudete nijakým spôsobom ukrátený na nami poskytovaných službách, ktoré ste si u nás objednali, resp. sa chystáte objednať. Neudelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov však môžete obmedziť možnosť našej propagácie plávania detí a našej celkovej činnosti s nimi. O konkrétnom účele udelenia súhlasu budete stále vopred informovaný.

 

8. Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov potrebujeme v súvislosti so zverejňovaním fotografií a audiovizuálnych záznamov z našich kurzov za účelom marketingu a propagovania plávania detí v súvislosti s našou činnosťou.

 

9. Vaše osobné údaje za účelom marketingovej činnosti našej spoločnosti spracúvame v rozsahu: zaznamenaného hlasu a Vašej podoby, resp. hlasu a podoby Vášho dieťaťa. Takýto súhlas je od Vás požadovaný samostatne pri prihlasovaní sa na kurz, prípadne pred začiatkom kurzu.

 

10. V prípade, že nám poskytnete Vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu na daný účel, tieto môžeme zverejňovať najmä na našich reklamných predmetoch, na našej internetovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sieťach Facebook a Instagram, a teda spracúvať prostredníctvom spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko.

 

11. V prípade, že nám udelíte vyššie uvedený súhlas, Vaše osobné údaje budeme spracúvať len počas určitej doby, ak svoj súhlas odvoláte, alebo uplatníte iné z Vašich práv uvedených nižšie, ktorých následkom môže byť výmaz Vašich osobných údajov.

Používanie cookies

12. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (notebook, tablet, smartfón…) pri prehliadaní našej stránky, ktoré sú následne z našej strany rozpoznávané a čítané. Cookies môžeme rozdeliť podľa viacerých kategórii, pričom jednou z nich je, po akú dobu sú tieto cookies vo Vašom zariadení ukladané. Existujú cookies, ktoré sa vymažú hneď po opustení našej stránky, resp. internetového prehliadača, a také, ktoré Vo Vašom zariadení zostávajú aj po opustení stránky.

 

13. Nami využívané súbory cookies nám napomáhajú pri riadnom fungovaní našej internetovej stránky, získavaní informácii o nefunkčnosti časti našich stránok resp. pri jej oprave. Cookies nám tiež pomáhajú zisťovať z akého zdroja sa o nás ľudia dozvedeli, koľko ľudí našu stránku navštívilo a pod.

 

14. V zásade môžeme nami používané cookies rozdeliť na dva základné druhy a to nasledovne:

a) Funkčné a technické cookies: Tieto cookies napomáhajú riadnemu fungovaniu našej stránky, umožňujú prihlasovanie sa na rôzne kurzy, a pod. Bez týchto cookies by naša stránka nemohla riadne fungovať. Cookies tohto druhu nám tiež umožňujú si zapamätať Vaše prihlásenie počas návštevy našej web stránky, na základe čoho sa nemusíte pri návštevách opakovane prihlasovať. Tieto cookies nám neumožňujú žiadny prístup k Vašim osobným údajom, na základe čoho od Vás súhlas na ich používanie nevyžadujeme.

b) Analytické cookies: Tieto cookies slúžia pre našu informácie o návštevnosti našej stránky, o spôsobe jej používania a informácie, akým spôsobom ste sa na našu stránku dostali. Na základe týchto súborov cookies o Vás nezískavame žiadne osobné údaje, a informácie o našej stránke sa k nám dostávajú len všeobecne, anonymne a v dostatočnej miere zabezpečené. Z uvedeného dôvodu od Vás súhlas za účelom používania takýchto cookies nepožadujeme.

 

15. V súvislosti s používaním cookies môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj tretím stranám, konkrétne spoločnostiam:

– Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 

16. V súvislosti s používaním cookies existuje viacero možností, ako týchto používanie obmedziť, resp. ako ich z Vášho prehliadača vymazať. Jedným z najjednoduchších spôsobov je zakázanie používania cookies vo Vašom internetovom prehliadači, prípadne výmaz uložených cookies. O možnostiach obmedzenia a vymazania cookies sa dozviete prostredníctvom poskytovateľa Vášho prehliadača a návodu na jeho používanie.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

17. Ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje, resp. osobné údaje Vášho dieťaťa, dostávate sa do postavenia tzv. dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba si môžete u našej spoločnosti uplatniť najmä tieto práva:

 

Právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o dotknutej osobe eviduje Prevádzkovateľ nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba požiada.

 

Právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, za predpokladu, že:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

– dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

– je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

– na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

– na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

– z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

– na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

– na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

– napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

– Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

– dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje o tejto osobe spracúvané na základe udeleného súhlasu.

Potrebujete poradiť?

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.